My Brightest Diamond - Everything Is in Line

Come sit next to me and tell me what you saw
(Six black birds flying o'er
Icicles dropping from the rooftops)
Oh

Come sit next to me and tell me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.