My Brightest Diamond - Be Brave

I am the bird in water,
The whale on sand,
I am the flood, the fire,
The oil spill

I'm feeling scared and I am
Overwhelmed
And so I don my mas...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.