My Brightest Diamond - Reaching Through to the Other Side

The very stillness
I can hear a heartbeat
Though I can't see you
I can hear a sound
Through a veil I feel a hand
Near me
Reaching through to the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.