Lil Wayne - Green & Yellow

What up? I got Nosk in here with me
This ain't a diss song, but uhmm'

Yeah, uh-huh, you know what it is
I'm a cheesehead, y'all n-ggas Cheez Whiz...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.