Bob Fitts - You Are So Faithful/Great Is Thy Faithfulness

Like the sun that rises everyday,
You are so faithful. Lord, You are faithful.
Like the rain that You send,
And every breath that I breathe,
You a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.