Christian Bautista - The One Who Won My Heart

Verse 1:
I swore I'd let nobody in
Not that way again
I'd fixed it so they won't stand a chance
But you lessened the distance
I think you knew what th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.