Sean Kingston - Party All Night

We like to sleep all day and party all night!
This is how we like to live our life!
Hands up!
Oh, oh, let's go!
It's an illusion, yeah!
Ain't no time ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.