Down With Webster - She's Dope

I don't smoke girl
But you're dope girl
I don't drink babe
But you're Tanqueray.

I'm the only one who be doing I'd be checking you out
But I se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.