Donnie McClurkin - Hallelujah Song

You are holy
Hallelujah
Hallelujah
For the Lord almighty reigns

Hallelujah
Hallelujah
For the Lord God almighty reigns
Hallelujah
Hallelujah...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.