Marvin Winans - It's All God

I’ve got money in the bank; cars in the drive way
I’ve got a house I can claim; clothes in my closest
I’ve got a bed for my head; shoes for my feet ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.