Bernhard Brink - Liebe auf Zeit

Mädchen zu haben
Mal jene mal diese
Der Gröáte zu sein
Das war meine Devise
Ich wechselte sie wie mein Hemd jeden Tag -
Nach Gefühlen h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.