Riccardo Fogli - Il Mio Grande Avvenire

Penso a un viso nuovo per posarci gli occhi miei
Poi grandi braccia per entrarci e non uscirne mai
Penso a gesti sconosciuti a cui mi abituerò
Poi ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.