Riccardo Fogli - Meglio Se Amore Non Diventerà

E se finirà, chi mi rialzerà
Dal profondo silenzio che c'è
Da queste notti che s'imbiancano
È meglio se amore non diventerà
E se finirà, dove me n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.