Riccardo Fogli - Quando Nascerò Di Nuovo

Io chissà quante cose avrò, quando nascerò di nuovo
Forse un'altra faccia e non sarò mai più scordato
Io quante cose che farò, quando nascerò di nuo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.