A Silent Film - Danny, Dakota & the Wishing Well

In life, you'll wish for wonderful.
In love, you'll wait, you'll wait.

You could walk away
From the water,
You could run away.
You could s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.