Israel & New Breed - Who Is Like the Lord

Who is like the Lord? Nobody, who is like the Lord?
No, no, no, no, no, nobody
Who is like the Lord? Nobody, who is like the Lord?
No, no, no, no, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.