My Brightest Diamond - Like a Sieve

I rest my head on water
I slip under
I descend into the deep

Past the rushes
Past the shipwrecks
Into my tears I float

And like a sieve
I'm catching...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.