My Brightest Diamond - Bass Player

Bass player
All alone
Makes a sound
Most wouldn't call a symphony

As he plays
Thinks of a maid
Sad and shuffling
She sings

Blow me a kiss
Before I d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.