Royal Wood - I'll Be Gone

Reasoning, oh the final move
I’m a fallen man knowing what to do
I hit the ground for illusion’s through
I’m no longer waiting on me and you

I’l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.