Royal Wood - Will We Ever Learn

Will we ever learn?
From what we’re feeling
Will we ever learn?
As sorrows deepen

Will you ever see?
Just what you mean to me

Will we ever l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.