Danny Fernandes - Nonchalant

(Belly Rapping)

And I don't need to come on so Nonchalant and I,
Don't mean to be this fly, by the look in your eye I can
Tell you gotta thang for m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.