Oliver Wallace - Footloose and Collar-Free / Bella Notte

Oh this is the night
It's a beautiful night
And we call it bella notte
Look at the skies
They have stars in their eyes
On this lovely bella notte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.