Los Chichos - Círculos Viciosos

Quisiera hacer lo de ayer siento un cambio
No metas cambios
Silencio que está el jefe por ahí
Por qué está de jefe
Porque va a caballo
¿Por qué ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.