Blitzen Trapper - War on Machines

I'm going home
Like a tiger in the rain
My blood is drippin' but I'm bringing you with deadly veign
Salty ocean but my tears will bring me home again
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.