Amber Bullock - Lord You've Been So Good

I'm the clay and He tha potter,
No one hotter, like I live in the oven,
To sum it up your life's one chance to show that you love Him,
So good, it'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.