Peter Frampton - Show Me The Way

I wonder how you're feeling
There's ringing in my ears
And no one to relate to except the sea
Who can I believe in?
I'm kneeling on the floor
T...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.