This Beautiful Republic - A Point Between Extremes

My heart is tired of feeling suffering
My mind keeps wondering who I should be

Oh, oh, so alone
Oh, oh, so alone

With no one here for me
I feel so d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.