This Beautiful Republic - For the Life of Me

Was I worth the pain? You had nothing left to gain
I know I'm the only one to blame
I'm broken on the floor, staring at the door
Waiting on a Savior t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.