This Beautiful Republic - Surrender Saved My Life

I have had enough, buying ashes with my love
I don't need this, I don't need this
I'm pursuing counterfeit
I'm worth so much more than this
I don'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.