Eminem - 911

Featuring Eminem and B Real

[ Eminem ]
WAAAHHHOOOOOO , hahaha (laughs)
guess who's back !?
mommy , we're home
say hello to my little friends , ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.