Vinnie Paz - Duel to the Death

Can't nobody fuck around with VP
Or else you're gonna find yourself D-E-A-D
Y'all ain't got your eye on the prize, you can't see
Cause I ain't real...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.