Trae Tha Truth - Freestyle

Ha ha, 2000 and 1
Z-Ro the motherfucking Mo City Don
Getting off my chest, know I'm saying
Cut these all the way off people, feel me
Yeah, this ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.