Trae Tha Truth - Ghetto Queen

[Intro: Chorus]
So want you ride with me, my ghetto queen
You're all that I need
Cause she my ghetto queen, I give her what she need
Money ain't a thi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.