Sharon Needles - I Wish I Were Amanda Lepore

I might be drastic, but I think I'm fantastic
I show it off. I'm always on.

Verse 1:
Silicone
Tiny waist
Red carpet lips
Porcelain face ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.