Sharon Needles - Call Me on the Ouija Board

It's just you and me baby.
We're trapped in two different worlds.
Now I know you're no downtown boy, well I'm no uptown girl neither.
We're trapped...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.