Herrenmagazin - Krumdal

Was der Regen nicht wegspült
Der Wind nicht hinfort-trägt
Sich fest in den Stein beißt
Und sich immer neu aufregt
Das Moos auf den Ziegeln
Singt ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.