Herrenmagazin - Alle Lügen

Ich hab mich immer kennengelernt
Weil wer nicht hört muss fühlen
Fand mich wieder und heraus
Fünf Finger werden eine Faust
Und der beste schlag zu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.