Herrenmagazin - In Toten Hügeln

Spaziergang in toten Hügeln
Über den Wolken wie erbrochen
Ein Verbrechen für deine Ruhe
So gut gehalten doch nie versprochen

Und du wartest auf ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.