Herrenmagazin - Qlinch

Du kennst jedes meiner Schweine
Und ich kenn' alle deine Krallen
Wir wehen Wind durch diese Bäume
Von den alle Blätter fallen

Die untiefen deine...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.