Herrenmagazin - Landminen

Eine Liebe wie Landminen
Wie freudloses Lachen
Wie zähren ohne anziehen
Sich treffen verpassen

Wie Tränen ohne Trauer
Es gedeiht und verdirbt
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.