Herrenmagazin - Lang Nicht Mehr Da

Der Morgen tritt die Türen ein
Doch er braucht sich nicht erklären
Und vermag es wie von Geisterhand mein Umfeld zu platzieren
Und der Geschmack im...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.