Herrenmagazin - Regen

Mit dem Kater gegen die Reue
Ich tausche Schmerzen gegen Licht
Es hat alles hell erleuchtet
Und strahlt mir über das Gesicht
Mit den Worten ging d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.