Jadon Lavik - Take My Life

Take my life and let it be
Consecrated, Lord, to Thee
Take my moments and my days
Let them flow in ceaseless praise

Take my hand and let them move
At...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.