Jadon Lavik - Wondrous Love

What wondrous love is this, oh my soul, oh my soul
What wondrous love is this, oh my soul
What wondrous love is this that caused the Lord of bliss
To ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.