Jadon Lavik - Come Thou Fount

Come Thou fount of every blessing
Tune my heart to sing Thy praise
Streams of mercy never ceasing
Call for songs of loudest praise

Teach me some...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.