Sponge - Through the Hard Times (Before the End)

Shadows swim through memory, bright as day.
Through darkest nights, the ones we lost,
Can light our way.

This is our life, through the hard times.
He...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.