Christian Bautista - Nothing Can Stop Us Now

Nothing Can Stop Us Now - Christian Bautista

Soft as a rainbow
Like stardust and moonglow
I see the love in your eyes
Like autumn leaves falling
And ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.