The Rumble Strips - Girls and Boys in Love

Just cas you think it
Doesn't make it so
Drop you to drink it
Won't let you go

Plenty of girls and boys in love
Plenty of girls and boys in lov...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.