Chris Knight - It Ain't Easy Being Me

There ought to be a town somewhere
Named for how I feel
Yeah I could be the mayor down there
And say ‘welcome to sorryville’
It wouldn’t be on a m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.