Bas - Nigga on the Dos Equis, The Most Interesting Man in the World

Two white girls and they both Beckys
Got me livin' like the nigga on the Dos Equis
I was born ready my first home was Paris
Now I roam New York whe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.